Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego strona główna 

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Deklaracja dostępności cyfrowej strony
internetowej 

 

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej

 

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gminy Izbica Kujawska www.izbicakuj.pl http://www.bip.izbicakuj.pl/

 

 • Data publikacji strony internetowej: 26.03.2018r.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.03.2018r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Treści niedostępne

 

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;

 • pliki nie są dostępne cyfrowo;

 • brak odpowiedniej struktury dla artykułów;

 • obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego;

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo;

 • brak dostępu do treści za pomocą skrótów klawiatury.

 

Wyłączenia

 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

 • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 12.08.2020r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba odpowiedzialna jest Magdalena Bolewska, e-mail: magda.bolewska@izbicakuj.pl, Telefon: 54 2865009. W taki sam sposób można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Izbicy Kujawskiej

 • Adres: Urząd Miejski ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

 • E-mail urząd@izbicakuj.pl

 • Telefon: 54 2865009

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Urząd Miejski ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

 

Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępny jest  korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

 

Toalety dla osób niepełnosprawnych nie są przystosowane.

 

Obok budynku Urzędu Miejskiego wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Gmina nie posiada tłumacza języka migowego.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

W przypadku piętra brak jest możliwości poruszania się osób na wózkach inwalidzkich z uwagi na brak windy. Pracownicy referatów prowadzą obsługę klienta niepełnosprawnego na korytarzu parteru budynku.

 

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej

 

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gminy Izbica Kujawska www.izbicakuj.pl

 

 • Data publikacji strony internetowej: 26.03.2018r.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.12.2020r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Mogą zdarzyć się sytuacje, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 

 • pochodzą z różnych źródeł,

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Treści niedostępne

 

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 

 • - Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;

 • - pliki nie są dostępne cyfrowo;

 • - brak odpowiedniej struktury dla artykułów;

 • - obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego;

 • - zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo przed 22.12.2020 r.

 • - brak dostępu do treści za pomocą skrótów klawiatury.

 

Wyłączenia

 

 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

 • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 12.08.2020r.

 • Przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności dokonano dnia 30.03.2021 r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 • Adres: Urząd Miejski ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

 • E-mail urząd@izbicakuj.pl

 • Telefon: 54 2865009

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba odpowiedzialna jest Magdalena Bolewska, e-mail: magda.bolewska@izbicakuj.pl, Telefon: 54 2865009. W taki sam sposób można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo:

 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Izbicy Kujawskiej

 • Adres: Urząd Miejski ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

 • E-mail urząd@izbicakuj.pl

 • Telefon: 54 2865009

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Urząd Miejski ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępny jest  korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toalety dla osób niepełnosprawnych nie są przystosowane.

Obok budynku Urzędu Miejskiego wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Gmina nie posiada tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku piętra brak jest możliwości poruszania się osób na wózkach inwalidzkich z uwagi na brak windy. Pracownicy referatów prowadzą obsługę klienta niepełnosprawnego na korytarzu parteru budynku.

 

 

 

 

 

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-09 10:24:21 Informację zaktualizowano 2021-03-30 10:38:40, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
wersja do druku