Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nieodpłatna pomoc prawna strona główna 

Nieodpłatna pomoc prawna
 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PROWADZONE PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI
W 2019 ROKU

Poniżej informacja o zasadach udzielania pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, osobach uprawnionych oraz lokalizacjach i godzinach świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego.

1. Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Pomoc prawna udzielania jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji a w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem – 54 230 46 27, w godzinach od 8:00 do 15:00, lub adresem e-mail: npp@powiat.wloclawski.pl. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

2. Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz dokumenty jakie należy przedłożyć w związku z zamiarem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej która:
a. nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
b. przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

3. W celu przekazania opinii o udzielonej pomocy prawnej lub świadczonym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona może wypełnić osobiście Kartę pomocy – część B ( za wyjątkiem danych zawartych w punkcie 1 tej części karty pomocy). Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do lokalu. Wypełnienie części B karty pomocy przez osobę uprawnioną jest dobrowolne.


PUNKTY NIEODPŁANEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

1. Brześć Kujawski, ul. Al. Władysława Łokietka 1a (budynek Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim),
Punkt czynny: od poniedziałku do środy w godzinach od 15:30 do 19:30.
Filia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:
Chodecz, ul. Kaliska 2 ( siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu),
czynna: czwartek, piątek w godzinach od 15:30 do 19:30
Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu.

2. Lubraniec, ul. Pl. Dr Mariana Szulca 4 ( siedziba Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubrańcu),
Punkt czynny: od poniedziałku do środy w godzinach od 15:30 do 19:30.
Filia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:
Izbica Kujawska, ul. Piłsudskiego 32 ( siedziba Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej),
czynna: czwartek, piątek w godzinach od 15:30 do 19:30.
Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa. Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni.

PUNKTY NIEODPŁANEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

3. Kowal, ul Piwna 24 ( siedziba Urzędu Miejskiego w Kowalu),
Punkt czynny: od poniedziałku do środy w godzinach od 15:30 do 19:30.
Filia Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:
Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 18 ( siedziba Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim),
czynna: czwartek, piątek w godzinach od 15:30 do 19:30.
Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa. Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni.


UWAGA: w dniach ustawowo wolnych od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą nieczynne.

LISTA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-27 09:56:27 Informację zaktualizowano 2019-02-12 08:22:45, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
wersja do druku