Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Projekty uchwał strona główna 

Projekty uchwał
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Izbica Kujawska oraz  ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2021-09-14 14:58:00, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2021-09-14 14:57:07, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbica Kujawska na rok szkolny 2021/2022.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-16 15:47:11, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbicy Kujawska.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-16 15:45:28, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbicy Kujawsk.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-16 15:43:41, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-16 15:41:22, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-16 15:39:19, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-16 15:37:28, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze wojewódzkiej Nr 269.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-16 15:33:59 Informację zaktualizowano 2021-08-16 15:36:05, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Izbica Kujawsk.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-16 15:31:38, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

pobierz

załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-16 15:28:23, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Warszawskiej 12 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-16 15:26:25, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok.

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-16 15:14:14 Informację zaktualizowano 2021-08-16 15:14:49, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021–2038.

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-16 15:07:23 Informację zaktualizowano 2021-08-16 15:07:45, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Izbica Kujawska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-16 15:03:13 Informację zaktualizowano 2021-08-16 15:03:36, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2021-07-12 14:59:34, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia szkół dla dorosłych.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-21 09:51:45, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok.

pobierz

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-21 09:39:34 Informację zaktualizowano 2021-06-21 09:39:56, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbicy Kujawska.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-02 10:51:56, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-02 10:49:10, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmującej projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-02 10:46:56, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok.

pobierz

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

pobierz

pobierz

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-02 10:09:20 Informację zaktualizowano 2021-06-02 10:09:48, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021–2038.

pobierz

Załącznik 1

Załącznik 2

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-01 15:11:10 Informację zaktualizowano 2021-06-01 15:13:49, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-01 15:07:47 Informację zaktualizowano 2021-06-01 15:09:31, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2020 rok.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-01 14:54:47, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Uchwała Nr 6/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 12 maja 2021 rokuw sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej za 2020 rok.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-01 14:40:32 Informację zaktualizowano 2021-06-01 14:41:07, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej z tytułu wykonania budżetu gminy w 2020 roku.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-01 14:36:13, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2020 rok.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-01 14:19:04 Informację zaktualizowano 2021-06-01 14:19:38, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-01 13:56:29 Informację zaktualizowano 2021-06-01 13:57:21, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2020 rok wraz z rekomendacjami.

pobierz

załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:40:24, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2020 rok.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:34:37, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:31:31, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:29:13, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:25:47, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówkach przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujawska.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:23:35, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:08:15, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Izbica Kujawska na rzecz jej użytkownika wieczystego.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 13:01:19, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 12:58:56, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Warszawskiej 12 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 12:56:51, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 12:54:39, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „ KZN - Toruńskisp. z o.o.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-11 12:50:06, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2038.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-24 14:54:41, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-24 14:52:42 Informację zaktualizowano 2021-03-24 14:53:11, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmującej projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie.

pobierz

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-24 14:36:33 Informację zaktualizowano 2021-03-24 14:41:32, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2021”.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-24 14:31:52 Informację zaktualizowano 2021-03-24 14:32:14, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy IIIc Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-24 14:24:40 Informację zaktualizowano 2021-03-24 14:25:04, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2020 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz ze wskazaniem potrzeb

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-24 14:19:02 Informację zaktualizowano 2021-03-24 14:19:27, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-24 14:13:10 Informację zaktualizowano 2021-03-24 14:13:31, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-24 14:04:20 Informację zaktualizowano 2021-03-24 14:04:50, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwaływ sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-24 13:52:43 Informację zaktualizowano 2021-03-24 13:53:04, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-24 13:49:10 Informację zaktualizowano 2021-03-24 13:49:31, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-24 13:33:03 Informację zaktualizowano 2021-03-24 13:35:02, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej uprawnienia do ustalenia cen opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-24 13:28:02 Informację zaktualizowano 2021-04-07 12:42:17, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2038

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 14:54:59, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 14:53:29, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 14:43:20, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 14:40:58, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 14:37:25, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 14:34:37 Informację zaktualizowano 2021-01-26 14:35:02, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 14:28:15 Informację zaktualizowano 2021-01-26 14:30:55, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 14:25:13, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 14:10:47 Informację zaktualizowano 2020-12-23 14:11:11, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2021 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 14:07:47 Informację zaktualizowano 2020-12-23 14:08:20, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2021 rok.


 

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 14:05:11, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2021 rok.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 14:02:29 Informację zaktualizowano 2020-12-23 14:02:49, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia


 

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 13:59:53, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.


 

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 13:57:20, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu "Senior +" w Szczkowie i połączenia z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej


 

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 13:55:12, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Izbica Kujawska


 

pobierz

Opis aglomeracji Izbica Kujawska

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 13:48:16, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 13:43:12, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Izbica Kujawskana 2021 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 13:40:14, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchawały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 13:35:07, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchawały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2021 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 13:32:12, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 12:52:46, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Preognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawskiej na lata 2021-2028

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 12:50:08, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwałyzmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 12:46:47, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020 - 2038.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 12:39:21, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 09:56:12 Informację zaktualizowano 2020-12-23 09:59:23, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 09:42:30 Informację zaktualizowano 2020-12-23 09:58:13, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 14:28:52, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-25 14:27:54, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 9  ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-25 14:25:24, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Izbica Kujawska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-25 14:21:12, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-25 14:12:16, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

projekt uchwały

załącznik do projektu uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 09:52:59 Informację zaktualizowano 2020-09-24 09:57:46, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.


 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 09:51:18 Informację zaktualizowano 2020-09-24 10:00:24, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zabezpieczenie dotacji na realizację Projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 09:49:50, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 09:48:17 Informację zaktualizowano 2020-09-24 10:15:21, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020–2034

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 09:20:36 Informację zaktualizowano 2020-09-24 10:03:17, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 15:16:39 Informację zaktualizowano 2020-08-31 15:17:05, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 15:13:48 Informację zaktualizowano 2020-08-31 15:15:40, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 r.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 15:07:02 Informację zaktualizowano 2020-08-31 15:11:37, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

mapa

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-10 13:49:30, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-10 13:47:08, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-10 13:07:58 Informację zaktualizowano 2020-07-10 13:28:07, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-10 12:59:49, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-10 12:54:41, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020–2034

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-10 12:22:36, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 roku.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 15:02:29 Informację zaktualizowano 2020-05-28 15:03:56, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 15:00:01 Informację zaktualizowano 2020-05-28 15:00:49, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej” i nadania jej statutu.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 14:58:20 Informację zaktualizowano 2020-05-28 14:59:20, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 14:56:28 Informację zaktualizowano 2020-05-28 14:57:14, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 14:54:28 Informację zaktualizowano 2020-05-28 14:55:43, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 14:49:00 Informację zaktualizowano 2020-05-28 14:53:18, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020–2034.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 14:46:48 Informację zaktualizowano 2020-05-28 14:47:34, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 14:43:58 Informację zaktualizowano 2020-05-28 14:45:03, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2019 rok.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 14:42:04 Informację zaktualizowano 2020-05-28 14:42:49, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Izbica Kujawska z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 14:37:46 Informację zaktualizowano 2020-05-28 14:40:17, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Izbicy Kujawskiej z tytułu wykonania budżetu gminy w 2019 roku.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 14:35:26 Informację zaktualizowano 2020-05-28 14:36:14, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Izbica Kujawska sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 14:32:41 Informację zaktualizowano 2020-05-28 14:33:46, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania

Projekt

Raport o stanie gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 14:08:57, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 13:14:48 Informację zaktualizowano 2020-05-05 13:15:51, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 13:13:01 Informację zaktualizowano 2020-05-05 13:14:10, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 13:11:14 Informację zaktualizowano 2020-05-05 13:12:10, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 13:08:32 Informację zaktualizowano 2020-05-05 13:09:41, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 13:06:26 Informację zaktualizowano 2020-05-05 13:07:12, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 13:00:50 Informację zaktualizowano 2020-05-05 13:02:02, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 12:57:05 Informację zaktualizowano 2020-05-05 12:57:59, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2019 rok wraz z rekomendacjami

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 12:54:39 Informację zaktualizowano 2020-05-05 12:56:04, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2019 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 12:52:33 Informację zaktualizowano 2020-05-05 12:53:31, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 12:50:04 Informację zaktualizowano 2020-05-05 12:51:09, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 12:47:53 Informację zaktualizowano 2020-05-05 12:49:09, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020–2034

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 12:45:33 Informację zaktualizowano 2020-05-05 12:46:53, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom miejsca realizacji obowiązku szkolnego.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-03 11:17:25 Informację zaktualizowano 2020-04-03 11:17:49, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-03 11:16:32 Informację zaktualizowano 2020-04-03 11:16:55, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2019 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz ze wskazaniem potrzeb.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-03 11:15:30 Informację zaktualizowano 2020-04-03 11:15:54, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w 2020 r.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-03 11:14:14 Informację zaktualizowano 2020-04-03 11:14:52, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie „Programu Rewitalizacji dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023".

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-03 11:12:57 Informację zaktualizowano 2020-04-03 11:13:30, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 r.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-03 11:11:06 Informację zaktualizowano 2020-04-03 11:11:41, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/131/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 14:54:24 Informację zaktualizowano 2020-02-20 14:57:23, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2023

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 14:51:45 Informację zaktualizowano 2020-02-20 14:56:10, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 14:50:05 Informację zaktualizowano 2020-02-20 14:51:12, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Izbica Kujawska na rzecz jej użytkowania wieczystego

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 14:42:54 Informację zaktualizowano 2020-02-20 14:49:24, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 14:41:08 Informację zaktualizowano 2020-02-20 14:42:00, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli do Rady Programowej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 14:38:10 Informację zaktualizowano 2020-02-20 14:39:43, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 14:36:24 Informację zaktualizowano 2020-02-20 14:37:10, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 14:34:18 Informację zaktualizowano 2020-02-20 14:35:30, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 14:31:28 Informację zaktualizowano 2020-02-20 14:32:46, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 14:29:01 Informację zaktualizowano 2020-02-20 14:32:56, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 14:26:49 Informację zaktualizowano 2020-02-20 14:28:01, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 14:25:12 Informację zaktualizowano 2020-02-20 14:26:21, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Augustynowo

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 13:11:18 Informację zaktualizowano 2020-02-20 13:12:18, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Błenna

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 13:09:18 Informację zaktualizowano 2020-02-20 13:10:44, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Błenna A

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 13:07:24 Informację zaktualizowano 2020-02-20 13:08:14, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Błenna B

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 13:06:06 Informację zaktualizowano 2020-02-20 13:06:57, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Chociszewo

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 13:04:02 Informację zaktualizowano 2020-02-20 13:05:02, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Cieplinki

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 13:02:57 Informację zaktualizowano 2020-02-20 13:03:28, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Ciepliny

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 13:01:07 Informację zaktualizowano 2020-02-20 13:01:42, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Długie

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:59:14 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:59:47, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Gąsiorowo

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:55:12 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:55:35, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Grochowiska

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:53:50 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:54:15, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Helenowo

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:52:11 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:52:39, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Józefowo

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:48:32 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:49:56, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Kazanki

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:45:06 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:45:32, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Kazimierowo

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:43:43 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:44:05, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Komorowo

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:41:46 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:42:45, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Mchówek

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:40:03 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:40:45, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Mieczysławowo

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:38:19 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:39:11, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Modzerowo

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:37:19 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:37:52, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Naczachowo

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:34:14 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:35:03, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:32:37 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:33:00, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Obałki

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:31:18 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:31:42, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Pasieka

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:29:49 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:30:16, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Skarbanowo

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:27:23 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:28:13, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Sokołowo

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:25:37 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:26:00, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Szczkówek

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:23:22 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:23:47, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Ślazewo

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:21:19 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:22:19, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Śmieły

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:20:05 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:20:34, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Świętosławice

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:18:29 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:18:55, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Świszewy

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:17:03 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:17:30, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Tymień

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:14:50 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:15:39, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Wietrzychowice

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:13:30 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:13:58, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Wiszczelice

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:11:52 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:12:16, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Wólka Komorowska

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:09:11 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:09:43, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Zdzisławin

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:00:45 Informację zaktualizowano 2020-02-20 12:04:00, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie statutu Osiedla Izbica Kujawska

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 11:55:45 Informację zaktualizowano 2020-02-20 11:57:34, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 13:07:58 Informację zaktualizowano 2020-01-03 13:13:16, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi włascicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 13:02:02 Informację zaktualizowano 2020-01-03 13:04:51, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 09:35:58, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 09:33:56 Informację zaktualizowano 2019-12-20 09:35:11, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej dotyczącego projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmującej projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Modzerowskie.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 09:22:52 Informację zaktualizowano 2019-12-20 09:25:25, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 09:16:50 Informację zaktualizowano 2019-12-20 09:21:24, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 09:14:33 Informację zaktualizowano 2019-12-20 09:14:58, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 09:09:11 Informację zaktualizowano 2019-12-20 09:11:44, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 09:06:00 Informację zaktualizowano 2019-12-20 09:06:47, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020-2034.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 09:02:07 Informację zaktualizowano 2019-12-20 09:03:13, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2020 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 08:59:36 Informację zaktualizowano 2019-12-20 09:04:27, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 08:53:34 Informację zaktualizowano 2019-12-20 08:56:34, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019–2031.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 08:41:20 Informację zaktualizowano 2019-12-20 08:44:13, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2019 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 08:39:00 Informację zaktualizowano 2019-12-20 08:44:01, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 14:29:30, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 14:22:32 Informację zaktualizowano 2019-11-21 14:24:13, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 14:19:13, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 14:07:38, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 13:57:14 Informację zaktualizowano 2019-11-21 14:01:40, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 13:54:00, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 13:48:13, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 13:41:43 Informację zaktualizowano 2019-11-21 13:44:32, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 13:31:15, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 13:25:31, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 13:21:50, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 13:19:12, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 13:15:16, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 13:12:07, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 13:07:41 Informację zaktualizowano 2019-11-21 13:07:59, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-10-25 09:38:30 Informację zaktualizowano 2019-10-25 09:39:04, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-10-24 10:19:56 Informację zaktualizowano 2019-10-25 09:36:28, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-10-24 10:01:18, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-10-24 09:54:55 Informację zaktualizowano 2019-10-24 09:55:41, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-10-24 09:42:57 Informację zaktualizowano 2019-10-24 09:45:45, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-10-24 09:33:35, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 12:16:44 Informację zaktualizowano 2019-09-05 12:28:56, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 12:14:46 Informację zaktualizowano 2019-09-05 12:18:23, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujwska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 11:48:14 Informację zaktualizowano 2019-09-05 12:02:56, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 11:38:56 Informację zaktualizowano 2019-09-05 12:04:34, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategori dróg gminnych

Załącznik

 projekt uchwały
Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 11:33:24 Informację zaktualizowano 2019-09-05 12:04:54, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 09:08:15, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 09:07:47 Informację zaktualizowano 2019-07-26 09:09:57, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-24 12:30:49 Informację zaktualizowano 2019-07-24 12:55:45, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 12:13:49, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 12:11:17, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 12:04:02, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Izbica Kujawska gm. Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 12:01:06, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 11:58:50, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 11:52:03, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 11:49:08, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 11:35:40, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 11:34:00, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019–2031

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 11:21:15, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-06-19 15:02:51 Informację zaktualizowano 2019-06-19 15:03:02, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-06-19 14:59:44, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z WFOŚiGW w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska”

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-06-19 14:57:47, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-06-19 14:56:13 Informację zaktualizowano 2019-06-19 15:07:47, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-06-19 14:54:12 Informację zaktualizowano 2019-06-19 14:54:31, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019–2031

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-06-19 14:50:21 Informację zaktualizowano 2019-06-19 14:53:24, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 15:03:41, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2018 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 15:01:39, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 14:59:25, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Izbica Kujawska z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 14:57:28, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 14:55:58, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Izbica Kujawska sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 14:44:29 Informację zaktualizowano 2019-05-24 14:50:41, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 14:35:36, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 14:27:53 Informację zaktualizowano 2019-05-24 14:28:03, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 14:25:14, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska oraz określenia granic ich obwodów

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 14:14:16, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 14:10:21, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-16 14:24:33, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej i Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem i utworzenia Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-04-19 12:42:28, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-04-19 12:40:35, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 – 2023.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-04-19 12:38:54, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-04-19 12:36:36 Informację zaktualizowano 2019-04-19 12:37:06, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.

 uchwal12.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-19 12:33:44, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-04-19 12:31:54, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-04-19 12:30:06, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-04-19 12:27:05 Informację zaktualizowano 2019-04-19 12:29:04, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-03-29 14:18:37, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-18 14:58:32, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 15:19:49 Informację zaktualizowano 2019-02-28 15:20:05, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 15:12:30, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2018 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 15:11:39, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 15:09:15, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 15:08:30, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie konsultacji organizacji i zakresu działania jednostki pomocnicze

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 15:05:30, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 15:02:48, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 15:01:15, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 14:55:22, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2019”

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 14:53:04, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 14:50:29 Informację zaktualizowano 2019-02-28 14:50:47, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 14:48:26, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 15:17:23, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 15:16:13, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 15:15:31, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 15:09:12, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 15:07:13, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysów, Rad Sołeckich, Rady Osiedlowej, Zarządu Rady Osiedlowej i Przewodniczącego Rady Osiedlowej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 15:00:33, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw i statutu Osiedla Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 14:58:48, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2019 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 14:57:42, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2019 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 14:56:44, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 14:54:02, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 14:52:26, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 14:50:08, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 14:48:30, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Wólka Komorowska gm. Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 14:47:24, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Izbicy Kujawska na rzecz jej użytkowania wieczystego

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 14:46:53, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 14:44:58, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 14:41:26, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 14:40:06, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 14:35:43, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 14:07:32, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 13:08:29, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019 – 2031

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 13:06:22, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 13:03:44, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 13:00:02, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 12:53:07 Informację zaktualizowano 2019-01-04 13:02:01, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 12:50:02, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 12:41:12, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 15:01:17, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Izbica Kujawska

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 15:00:26, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Izbica Kujawska na rzecz ich użytkownika wieczystego

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 14:59:39, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie konsultacji zmian w statutach jednostek pomocniczych

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 14:58:35, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Izbica Kujawska

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 14:51:09, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 14:47:28, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019 – 2031

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 14:38:31, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2019 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 14:37:35, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 14:35:26, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 14:34:29, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-11-29 09:14:47, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-11-29 09:12:31, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-11-29 09:09:25, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-11-29 09:07:56, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-11-29 09:03:43, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-11-29 09:02:18, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-11-29 09:00:24, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-11-29 08:58:20, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-11-29 08:54:57, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-11-29 08:53:58, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-11-28 13:51:10, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-11-28 13:34:04 Informację zaktualizowano 2018-11-28 13:34:24, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-11-28 13:30:57, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-10-24 13:38:20, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-10-24 13:36:29, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-10-24 13:29:32 Informację zaktualizowano 2018-10-24 13:29:45, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-10-24 13:27:16, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 14:52:41, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 14:51:34, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 14:49:55, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z WFOŚiGW w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska”

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 14:47:58, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 14:29:50 Informację zaktualizowano 2018-09-27 14:30:07, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 14:25:18 Informację zaktualizowano 2018-09-27 14:25:37, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej oraz Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 14:29:11 Informację zaktualizowano 2018-08-30 12:06:52, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego odpłatnego utrzymania grobów wojennych położonych na terenie Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 14:26:00, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 14:20:10, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 14:12:18, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 14:09:24, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 13:55:28 Informację zaktualizowano 2018-08-14 13:57:33, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 13:50:17 Informację zaktualizowano 2018-08-14 13:53:18, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Izbica Kujawska instrumentem płatniczym

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 13:23:11, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-07-18 14:04:07, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-07-18 14:02:05, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zweryfikowania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-07-18 14:00:12 Informację zaktualizowano 2018-07-18 14:16:16, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-07-18 13:52:52 Informację zaktualizowano 2018-07-18 14:13:10, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-07-18 13:49:07 Informację zaktualizowano 2018-07-18 14:09:50, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynków mieszkalnych jednolokalowych wraz ze sprzedażą gruntu

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-06-20 13:04:29, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-06-20 13:02:43 Informację zaktualizowano 2018-06-20 13:03:39, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-06-20 13:00:24 Informację zaktualizowano 2018-06-20 13:00:35, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-06-20 12:45:18 Informację zaktualizowano 2018-06-20 12:45:31, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 14:58:17 Informację zaktualizowano 2018-05-30 15:00:16, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujawska.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 14:56:35 Informację zaktualizowano 2018-05-30 14:57:00, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zmiany uchwały w sprawie okręgów wyborczych

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 14:52:21 Informację zaktualizowano 2018-05-30 14:54:06, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 14:46:11 Informację zaktualizowano 2018-05-30 14:46:24, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 14:45:19 Informację zaktualizowano 2018-05-30 14:49:15, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/243/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 14:40:11 Informację zaktualizowano 2018-05-30 14:56:26, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 14:34:37, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/253/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 14:33:59, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/275/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa studni głębinowej oraz kolektora tłocznego na działkach o nr. ewidencyjnych 55/3, 78, 93/4, 93/5, 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 14:29:13, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 14:27:05, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2017 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 14:17:47, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-05-04 13:13:19 Informację zaktualizowano 2018-05-09 13:16:02, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-05-04 13:12:32 Informację zaktualizowano 2018-05-09 13:17:39, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-05-04 13:11:28 Informację zaktualizowano 2018-05-09 13:21:10, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 14:59:53, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 14:58:43, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 14:57:21, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Izbica Kujawska dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu "Ekopiec 2018"

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 14:54:30, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023”

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 14:51:48, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 14:49:18, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 14:47:55, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa studni głębinowej oraz kolektora tłocznego na działkach o nr. ewidencyjnych 55/3, 78, 93/4, 93/5, 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska"

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 14:45:35, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2017 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2019 wraz ze wskazaniem potrzeb.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-21 11:26:11, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-03-21 11:25:05, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-03-21 11:23:59, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2018”.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-03-21 11:22:37, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-03-21 11:21:38, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-03-21 11:20:33 Informację zaktualizowano 2018-03-21 11:41:09, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-21 11:19:51, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-21 11:18:53, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 15:08:56, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia, Ochrony Środowiska oraz Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 15:07:46, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Inwestycyjno – Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 15:05:05, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 15:03:57, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury Rekreacji oraz Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 15:01:45, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:59:32, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2018 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:58:03, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały: Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury po nazwą: Wiejski Dom Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:55:51, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Gminie Wierzbinek z przeznaczeniem na prace konserwatorskie zabytku – organów kościelnych w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jakuba w Mąkoszynie

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:54:14, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:52:24, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:47:31, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Włocławskiego

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:37:40, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:34:52, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:32:34, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:23:51, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-12-21 15:37:34, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-12-21 15:33:06, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2018 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-12-21 14:25:35 Informację zaktualizowano 2017-12-21 14:28:21, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Izbica Kujawska na 2018 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-12-21 14:18:44 Informację zaktualizowano 2017-12-21 14:18:56, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023”.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-12-08 12:19:22, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-12-08 12:09:16, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-12-08 12:07:38, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-12-08 12:02:54 Informację zaktualizowano 2017-12-08 12:21:11, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-12-08 12:01:00 Informację zaktualizowano 2017-12-08 12:13:20, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-12-08 11:58:02, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-11-10 14:43:41, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-11-10 14:42:38, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Izbica Kujawska za rok szkolny 2016/2017

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-11-10 14:40:34 Informację zaktualizowano 2017-11-10 14:40:58, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-11-10 14:36:03, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-11-10 14:34:21, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-11-10 14:32:58, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-11-10 14:31:30 Informację zaktualizowano 2017-11-10 14:31:47, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie. obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-11-10 14:30:28, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-11-10 14:28:35, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-11-10 14:25:17 Informację zaktualizowano 2017-11-10 14:29:21, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-11-10 14:23:36 Informację zaktualizowano 2017-11-10 14:23:52, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-11-10 14:21:25 Informację zaktualizowano 2017-11-10 14:21:49, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-09-21 09:48:47, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-09-21 09:44:17 Informację zaktualizowano 2017-09-21 09:47:09, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-09-21 09:36:45 Informację zaktualizowano 2017-09-21 09:37:39, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Błennie

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-09-21 09:33:36, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-09-21 09:30:23, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-09-21 09:24:53 Informację zaktualizowano 2017-09-21 10:01:07, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Błennie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową im. Konrada Jażdżewskiego w Błennie

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-08-23 10:30:10, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej w ośmioletnią Szkolę Podstawową Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-08-23 10:29:36, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Zarządu i Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w sprawie przebudowy dróg wojewódzkich 269 i 270

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-08-23 10:28:30, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Włocławskiego

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-08-23 10:27:47, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-08-23 10:26:41, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-08-23 10:25:02 Informację zaktualizowano 2017-08-23 10:26:52, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2027

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-07-27 14:21:44, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej powstałej z przekształcenia gimnazjum

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-07-27 14:20:56, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Świszewy wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-07-27 14:19:57, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Błennie

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-07-27 14:19:05, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-07-27 14:18:32, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-07-27 14:17:34, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-07-27 13:37:00, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-07-27 13:35:59, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-06-19 11:58:27 Informację zaktualizowano 2017-06-19 12:01:04, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 14:10:55 Informację zaktualizowano 2017-06-16 14:11:12, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 14:09:27, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 14:07:25, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 14:05:51, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 14:04:54, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 14:03:11, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 13:41:05 Informację zaktualizowano 2017-06-16 14:01:03, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 13:40:02, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2016 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 13:38:07, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 10:42:25 Informację zaktualizowano 2017-06-20 08:13:11, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 10:40:01 Informację zaktualizowano 2017-05-31 10:40:16, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie określenia naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dekumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-04-13 08:33:07, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-04-13 08:32:09, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu drogi powiatowej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-04-13 08:31:08, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt Uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2017 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-03-24 10:49:22 Informację zaktualizowano 2017-03-24 10:59:25, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tarenie gminy Izbica Kujawska w roku 2017"

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-03-24 10:48:12 Informację zaktualizowano 2017-03-24 11:00:35, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt Uchwały określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-03-24 10:46:54 Informację zaktualizowano 2017-03-24 11:01:24, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-03-24 10:46:44 Informację zaktualizowano 2017-03-24 11:02:29, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska, do nowego ustroju szkolnego

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-03-24 10:46:34 Informację zaktualizowano 2017-03-24 11:13:43, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-03-24 10:46:22 Informację zaktualizowano 2017-03-24 11:04:59, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-03-24 10:46:10 Informację zaktualizowano 2017-03-24 11:15:10, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Radziny na lata 2017-2019

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-03-24 10:45:58 Informację zaktualizowano 2017-03-24 11:16:07, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-02-08 15:06:23, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-02-08 15:05:27, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia, Ochrony Środowiska oraz Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-02-08 15:04:28, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury Rekreacji oraz Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-02-08 15:03:30, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Inwestycyjno – Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-02-08 15:02:37, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-02-08 15:01:48, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2016 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-02-08 15:01:02, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska, do nowego ustroju szkolnego.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-02-08 14:59:42 Informację zaktualizowano 2017-02-08 14:59:52, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016 – 2020.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-02-08 14:58:47, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska, do nowego ustroju szkolnego.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-02-02 10:14:00 Informację zaktualizowano 2017-02-02 10:44:15, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Izbica Kujawska przedszkolu publicznym.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-12-23 09:53:52 Informację zaktualizowano 2017-02-02 10:12:01, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2017 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-12-23 09:44:41 Informację zaktualizowano 2016-12-23 09:48:50, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2017 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-12-23 09:43:48 Informację zaktualizowano 2016-12-23 09:50:49, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będących własnością Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-12-23 09:42:04, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego grintu oraz prazwa własności posadowionych na nim budynków.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-12-23 09:40:41, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2017 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-12-23 09:38:53, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-12-23 09:37:19, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-12-23 09:35:43, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały zmieniajćej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 w sprawie budżetu na 2016 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-12-23 09:33:07 Informację zaktualizowano 2016-12-23 09:33:48, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-12-23 09:31:16 Informację zaktualizowano 2016-12-23 09:31:30, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały zmieniającejuchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-12-23 09:26:51, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańczami Gminy Izbica Kujawska dotyczących "Strategii rozwoju gminy Izbica Kujawska na lat 2016-2020"

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 13:41:05, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 13:38:49, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 13:34:46 Informację zaktualizowano 2016-11-22 13:35:10, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie partnerskiej współpracy z Powiatem Włocławskim przy przygotowaniu i realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska"

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 13:32:53, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 13:28:57, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 13:27:00, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 13:04:14, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 w sprawie budżetu na 2016 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 13:01:05 Informację zaktualizowano 2016-11-22 13:01:23, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwaly Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 12:57:27 Informację zaktualizowano 2016-11-22 12:57:56, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Izbica Kujawska za rok szkolny 2015/2016 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 14:44:09 Informację zaktualizowano 2016-10-19 14:44:37, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 14:43:08, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 w sprawie budżetu na 2016 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 14:41:32 Informację zaktualizowano 2016-10-19 14:42:03, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016 – 2024

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 14:38:32 Informację zaktualizowano 2016-10-19 14:39:41, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projket uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej" i nadania jej statutu

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 12:48:31 Informację zaktualizowano 2016-09-21 12:49:00, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 12:47:02 Informację zaktualizowano 2016-09-23 13:13:26, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Izbicy Kujawskiej na rzecz użytkownika wieczystego

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 12:45:52, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 12:45:00, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projket uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 w sprawie budżetu na 2016 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 12:43:18 Informację zaktualizowano 2016-09-21 12:43:42, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 12:41:44 Informację zaktualizowano 2016-09-21 12:42:01, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie budowy sieci wodociągowej w m. Wietrzychowice gm. Izbica Kujawska.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 12:40:48, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2016 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-08-12 13:16:12, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-08-12 13:15:22 Informację zaktualizowano 2016-08-12 13:21:56, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-08-12 13:14:27, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-08-12 13:13:44, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały NR XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-08-12 13:12:56 Informację zaktualizowano 2016-08-12 13:17:54, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-06-24 11:23:58 Informację zaktualizowano 2016-06-24 11:24:11, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osob fizycznych w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-06-24 09:19:44 Informację zaktualizowano 2016-06-24 09:20:05, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-06-24 09:18:32 Informację zaktualizowano 2016-06-24 09:18:57, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Błennie.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-06-24 09:17:11 Informację zaktualizowano 2016-06-24 09:17:28, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony lokali użytkowych położonych w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-06-24 09:15:55 Informację zaktualizowano 2016-06-24 09:16:09, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-06-24 09:14:49 Informację zaktualizowano 2016-06-24 09:15:02, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izbica Kujawska".

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-06-24 09:13:50 Informację zaktualizowano 2016-06-24 09:14:01, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały zmieniejącej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 w sprawie budżetu na 2016 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-06-24 09:12:38 Informację zaktualizowano 2016-06-24 09:12:54, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-06-24 09:03:40 Informację zaktualizowano 2016-06-24 09:11:33, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-05-24 14:34:11, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwaly w sprawie poboru opłty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-05-24 14:33:24, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-05-24 14:32:19, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-05-24 14:31:21, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-05-24 14:29:13, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2015 rok.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-05-24 14:28:16, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 12:40:38 Informację zaktualizowano 2016-04-26 12:41:07, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie wzniesienia kamienia z tablicą upamiętniającą bohaterów Powstania Styczniowego w bitwie pod Izbicą Kujawską

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 12:39:41, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Błennie z siedzibą w Szczkowie

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 12:38:35 Informację zaktualizowano 2016-04-26 12:38:46, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Błennie

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 12:37:14 Informację zaktualizowano 2016-04-26 12:37:22, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 w sprawie budżetu na 2016 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 12:33:37 Informację zaktualizowano 2016-04-26 12:35:52, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016 – 2024

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 12:32:50 Informację zaktualizowano 2016-04-26 12:35:15, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Wybór zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 12:31:59 Informację zaktualizowano 2016-04-26 12:34:23, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izbica Kujawska".

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-04-13 12:24:32 Informację zaktualizowano 2016-04-13 12:25:21, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały zmieniejącej uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rozwoju Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013-2020.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-04-13 12:23:50 Informację zaktualizowano 2016-04-13 12:26:34, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2020".

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-04-13 12:22:12, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 14:42:16, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i Obuwatelskich Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 14:41:17, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia, Ochrony Środowiska oraz Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 14:40:22, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Rekreacji oraz Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 14:39:26, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Inwestycyjno-Technicznej Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 14:35:23, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 14:34:29, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2016”

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 14:33:39, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 14:30:41, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 14:30:21 Informację zaktualizowano 2016-03-24 14:32:32, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałej komisji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2016 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 14:10:27 Informację zaktualizowano 2016-02-16 14:25:20, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa związanegoz podjęciem Uchwały Nr XVII/73/15 Redy Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30.12.2015 r. w sprawie odwołania radnego Marcina Kucharskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 14:09:42, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 14:08:21, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 14:05:55, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 14:04:39, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejcowego planu zagospodarowania przestrzenngo dla obszaru parku kulturowego o nazwie "Park Kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicech i Gaju, gmina Izbica Kujawska oraz jego otuiny

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 14:03:06, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwia "Park Kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju, gmina Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 14:00:45 Informację zaktualizowano 2016-02-16 14:01:43, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdzaiałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2016 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 13:59:36 Informację zaktualizowano 2016-02-16 14:15:08, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2016 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 13:59:06 Informację zaktualizowano 2016-02-16 14:14:25, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w budynku mieszkalnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 13:58:11, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 13:56:43, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 13:55:55, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 13:55:13 Informację zaktualizowano 2016-02-16 14:12:10, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 13:54:46 Informację zaktualizowano 2016-02-16 14:13:17, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

pobierz

Pozytywne postanowienie Państowego Inspektoratu Sanitarnego we Włocławku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 14:46:27 Informację zaktualizowano 2016-06-09 13:49:28, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 14:42:16 Informację zaktualizowano 2016-06-09 13:49:49, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 14:40:09 Informację zaktualizowano 2016-06-09 13:50:02, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt Uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynia przez część roku.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 14:37:05 Informację zaktualizowano 2016-06-09 13:50:14, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 14:34:56 Informację zaktualizowano 2016-06-09 13:50:28, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sparwie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

pobierz

Pozytywne postanowienie Państowego Inspektoratu Sanitarnego we Włocławku w sprawie Ragulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 14:31:12 Informację zaktualizowano 2016-06-09 13:50:49, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Projekt Uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 14:28:25 Informację zaktualizowano 2016-06-09 13:51:03, wprowadzający: Izabela Nadolona
wersja do druku