Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
° Podatek od nieruchomości
° Podatek rolny
° Podatek od środków transportowych
° Podatek leśny
° Opłata od posiadania psów
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty > Podatek leśny strona główna 

Podatek leśny
Podatek leśny 

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 969 ze zm.),
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r. /M.P. Nr 95, poz. 970/

  Cena sprzedaży drewna przyjęta do obliczania podatku leśnego w roku 2012 wynosi 186,68 zł za 1 m3. Powyższa kwota została określona na podstawie wskazanego wyżej komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011r.

  Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym:
 • Podatek od 1 ha stanowi równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj.: 186,68 zł x 0,220m3 = 41,0696 zł za 1 ha
 • Stawka podatku dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stanowi 50% stawki określonej wyżej, tj.: 186,68 zł x 0,110m3 = 20,5348 zł za 1 ha

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego:

 • Osoby fizyczne uiszczają podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące – uiszczają podatek do 15 dnia każdego miesiąca.
 • Podatek wpłacić można przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej nr: 08 95591027 0000 3102 2000 0004 lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego Izbica Kujawska.

Pliki do pobrania:

Informacja w sprawie podatku leśnego

Deklaracja na podatek leśny

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 10:32:08 Informację zaktualizowano 2016-01-12 09:21:58, wprowadzający: Izabela Nadolona
wersja do druku