bip.izbicakuj.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Izbicy Kujawskiej www.izbicakuj.pl
Sesje Rady strona główna 

Sesje VII kadencji Rady Miejskiej
XLIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej 

O B W I E S Z C Z E N I E


  Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu 6 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 w sali Nr 39 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 odbędzie się XLIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej.


 Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad XLIV sesji VII kadencji rady miejskiej.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Przyjęcie porządku obrad.


4. Powołanie protokolanta obrad.


5. Powołanie sekretarza obrad sesji.


6. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji rady miejskiej.


7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami rady.


8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.


9. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Izbica Kujawska sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.


10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza.


11. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Izbica Kujawska z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.


12. Dyskusja w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok.


13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2017 rok.


14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.


15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/275/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa studni głębinowej oraz kolektora tłocznego na działkach o nr. ewidencyjnych 55/3, 78, 93/4, 93/5, 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska „.


16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/253/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.


17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.


18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/243/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.


19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028.


20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.


21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zmiany uchwały w sprawie okręgów wyborczych.


22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujawska.


23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska.


24. Sprawozdanie z realizacji uchwał.


25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.


26. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.


27. Wolne wnioski i informacje.


28. Zakończenie obrad.


 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Nadolny

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Izbica Kujawska sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Izbica Kujawska z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Sprawozdanie z realizacji uchwał

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 14:04:41 Informację zaktualizowano 2018-05-30 14:15:10, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska

Zobacz:
 Sesje VIII kadencji Rady Miejskiej .  Sesje VII kadencji Rady Miejskiej .  Sesje VI kadencji Rady Gminy . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.izbicakuj.pl