bip.izbicakuj.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Izbicy Kujawskiej www.izbicakuj.pl
Sesje Rady strona główna 

Sesje VII kadencji Rady Miejskiej
XXXVII sesja VII kadencji Rady Miejskiej 

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu
17 listopada 2017 roku o godzinie 12:00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Izbicy Kujawskiej przy ul. Narutowicza 63 odbędzie się XXXVII sesja VII kadencji Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXVII sesji VII kadencji rady miejskiej.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie protokolanta obrad.
5. Powołanie sekretarza obrad sesji.
6. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji rady miejskiej.
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami rady.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia
30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie. obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Izbica Kujawska za rok szkolny 2016/2017.
18. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.
19. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
21. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-10 14:04:19 Informację zaktualizowano 2017-11-10 14:42:01, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska

Zobacz:
 Sesje VIII kadencji Rady Miejskiej .  Sesje VII kadencji Rady Miejskiej .  Sesje VI kadencji Rady Gminy . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.izbicakuj.pl