bip.izbicakuj.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Izbicy Kujawskiej www.izbicakuj.pl
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy strona główna 

Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Burmistrz Izbicy Kujawskiej ogłasza nabór na
wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim
w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego
32 

 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej

 ul. Marszałka Piłsudskiego 32

 

Stanowisko ds obywatelskich i dowodów osobistych

 

 1. wymagania niezbędne:

  a) obywatelstwo polskie,

  b) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

  c) ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

  d) nieposzlakowana opinia,

  e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

  f) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

 1. wymagania dodatkowe:

  a) Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

  b) Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym

  c) Znajomość Instrukcji kancelaryjnej dla gmin

  d) Znajomość ustawy o dowodach osobistych

  e) Znajomość ustawy o ewidencji ludności

  f) Znajomość Prawa Zamówień Publicznych

  g) Znajomość ustawy Kodeks Wyborczy

  h) Znajomość systemów operacyjnych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku pracy(Windows)

  

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku ds obywatelskich i dowodów osobistych będzie należało m.in.:

1. Ewidencja ludności:

1) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności w systemie informatycznym w formie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,

2) aktualizowanie ewidencji ludności w aplikacji „ŹRÓDŁO”,

3) dokonywanie rejestracji danych w rejestrze PESEL, identyfikujących tożsamość oraz status administracyjny osób fizycznych,

4) opracowywanie decyzji administracyjnych rozstrzygających o zameldowaniu, wymeldowaniu, anulowaniu zameldowania lub wymeldowania,

5) występowanie do właściwego ministra o nadanie numeru PESEL,

6) wydawanie z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców zaświadczeń zawierających pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby,

7) udostępnianie ze zbiorów meldunkowych danych innym podmiotom uprawnionym wymienionym w ustawie o ewidencji ludności,

8) przekazywanie do szkół aktualnych danych dotyczących obowiązku szkolnego,

9) sporządzanie sprawozdań do Urzędu statystycznego dotyczących ludności zameldowanej na pobyt czasowy.

2. Dowody osobiste:

1) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, rejestracja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w systemie informatycznym oraz wydawanie dowodów osobistych,

2) przyjmowanie zgłoszeń, rejestracja oraz wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego i informowanie wystawcy dowodu osobistego o jego unieważnieniu w związku z wydaniem nowego dowodu,

3) aktualizowanie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz Lokalnej Bazy Danych w aplikacji „ŻRÓDŁO” w zakresie serii i numeru dowodu osobistego.

3. Rejestr wyborców:

1) prowadzenie stałego rejestru wyborców w systemie informatycznym,

2) opracowywanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców obywateli polskich i obywateli państw członkowskich UE,

3) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach i referendach,

4) sporządzanie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego, w wyborach do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa  oraz osób uprawnionych do udziału w referendach ogólnokrajowych,

5) sporządzanie i przekazywanie organom wyborczym informacji o stanie rejestru wyborców oraz informacji dotyczących prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

 1. Warunki pracy na danym stanowisku: stanowisko pracy wyposażone w komputer, pełen wymiar czasu pracy, umowa o pracę na czas określony, po upływie, którego istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony. Nie jest narażona na występowanie szkodliwych i uciążliwych warunków pracy, bezpośredni kontakt z klientami, praca w budynku piętrowym na drugim piętrze budynku (bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy).

6.Wymagane dokumenty:

 a)List motywacyjny,

 b) Curriculum vitae,

c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska danych osobowych, do celów rekrutacji, stosownie do art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE.L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

d) Kserokopie świadectw pracy,

e) Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

f) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

g) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,

h) Oświadczenie o prowadzeniu lub nie działalności gospodarczej,

i) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

k) Oryginał kwestionariusza osobowego,

l) Kserokopia dowodu osobistego,

m) Telefon kontaktowy.

 

Dokumenty z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds obywatelskich i dowodow osobistych” proszę składać osobiście w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i numeru telefonu kontaktowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska w terminie do dnia 25 sierpnia 2020 roku do godz. 15.30, w pok. Nr 15 lub listownie na podany powyżej adres, przy czym decyduje data wpływu do urzędu.

 

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty, które wpłyną po podanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikowani zostaną do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze(w tym kierownicze stanowiska urzędnicze) w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej oraz na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. Z 2019 roku, poz.1282) i Zarządzenie nr 118/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 czerwca 2009 roku.

 

 

                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                          Marek Dorabiała

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Burmistrz Izbicy Kujawskiej z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska
2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: 
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników

 

jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
a) 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy,
b) 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

                                                                                      BURMISTRZ

                                                                                       Marek Dorabiała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-14 09:48:16 Informację zaktualizowano 2020-08-14 10:09:57, wprowadzający: Liliana Zielińska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.izbicakuj.pl