Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
Obwieszczenie 

 

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej

 Izbica Kujawska, dnia 13.09.2021 r.

 GKLP.6733.9.2021

 

OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

 

              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamia się, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Sergiusz Makowski, w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

              Budowie drogi wewnętrznej w ramach budowy, rozbudowy i przebudowy sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej na działkach o numerach ewidencyjnych 878 i 882, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska.

              Na podstawie  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego informuje, że strony mogą zapoznać się z materiałami w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32 w Izbicy Kujawskiej w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

             Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz tablicy ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.                                                                      

 

 Z up. Burmistrza Izbicy Kujawskiej

mgr Przemysław Nowakowski

Kierownik Referatu Gospodarki

Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej

 

     

Otrzymują

1.      Wnioskodawca: Gmina Izbica Kujawska.

2.      Pełnomocnik: Sergiusz Makowski.

3.      Urząd Miejski w/m tablica ogłoszeń.

4.      Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
5.      a/a. 

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-13 14:43:29 Informację zaktualizowano 2021-09-13 14:48:40, wprowadzający: Magdalena Bolewska
wersja do druku
« powrót