Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
Obwieszczenie 


Burmistrz Izbicy Kujawskiej

Izbica Kujawska, dnia 09.09.2021 r.

GKLP.6733.6.2021

  OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

 

              Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 735.) orazart. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 09.09.2021 r. na wniosek ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik P. Paweł Gierczak, została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na:

             Budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Izbica Kujawska na działce o numerze ewidencyjnym 735, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 177/1, 177/6, 177/19, 177/21, obręb ewidencyjny Józefowo, gmina Izbica Kujawska.

             Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr. 23 w godzinach od 7:30 do 15:30.

            Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Burmistrza Izbicy Kujawskiej, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

            Odwołanie od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.   

 

Z up. Burmistrza Izbicy Kujawskiej
mgr Przemysław Nowakowski
Kierownik Referatu Gospodarki    
Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej

 

 Otrzymują:

1.      Wnioskodawca: ENERGA Oświetlenie sp. z o.o..

2.      Pełnomocnik: Paweł Gierczak.

3.      Urząd Miejski w/m tablica ogłoszeń.

4.      Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

5.      Sołtys sołectwa Tymień w/m tablica ogłoszeń.

6.      a/a 

 

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2021-09-10 14:04:11, wprowadzający: Magdalena Bolewska
wersja do druku
« powrót