Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
Obwieszczenie 

URZĄD MIEJSKI                                                                                                             Izbica Kujawska dnia 23.07.2021 r.
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska

GKLP.6733.10.2021

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, że w dniu 20.07.2021 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Sergiusz Makowski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie drogi wewnętrznej w ramach budowy, rozbudowy i przebudowy sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej na działkach o numerach ewidencyjnych 874, 877 i 881, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska.

 

Stosownie do treści art. 10 §1 oraz art. 73 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej,
ul. Marszałka Piłsudskiego, 32 pokój nr. 23 w godzinach 7:30-15:30.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz tablicy ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

 

                                                                                       Z up. Burmistrza Izbicy Kujawskiej

                                                                                       mgr Przemysław Nowakowski

                                                                                       Kierownik Referatu Gospodarki

                                                                                       Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej

 

Otrzymują:

 

  1. Wnioskodawca: Gmina Izbica Kujawska.

  2. Pełnomocnik: Sergiusz Makowski.

  3. Urząd Miejski w/m tablica ogłoszeń.

  4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

  5. a/a.

 

Data wywieszenia……………………………….

Data zdjęcia……………………………………..

 

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-23 11:59:41 Informację zaktualizowano 2021-07-23 12:01:34, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
wersja do druku
« powrót