Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
Obwieszczenie 

URZĄD MIEJSKI
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska

Izbica Kujawska, dnia 17.06.2021 r.

GKLP.6733.5.2021

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 735.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 17.06.2021 r. na wniosek ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu, w imieniu której działa pełnomocnik P. Paweł Ziółkowski, została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV, kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej i szafki pomiarowej na działce o numerze ewidencyjnym 252/23, obręb ewidencyjny Augustynowo oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 37/1 i 193, obręb ewidencyjny Kazimierowo, gmina Izbica Kujawska.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr. 23 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Burmistrza Izbicy Kujawskiej, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Odwołanie od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

 

 

 

                                                                               Z up. Burmistrza Izbicy Kujawskiej

                                                                               mgr Przemysław Nowakowski

                                                                               Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca: ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu.

  2. Pełnomocnik: Paweł Ziółkowski.

  3. Urząd Miejski w/m tablica ogłoszeń.

  4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

  5. Sołtys sołectwa Kazimierowo w/m tablica ogłoszeń.

  6. Sołtys sołectwa Augustynowo w/m tablica ogłoszeń.

  7. a/a

 

Data wywieszenia……………………………….

Data zdjęcia……………………………………..

 

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-17 11:22:33 Informację zaktualizowano 2021-06-17 11:25:39, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
wersja do druku
« powrót