Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
Obwieszczenie 

Izbica Kujawska, dnia 14.09.2020 r.

GKLP.6733.7.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Radziejowie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Radosław Malinowski,  w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

                        Przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN (częściowo po nowej trasie) na działkach o numerach ewidencyjnych 226, 230/1, 230/2, 229, 231/1, 233,  obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska

             Na podstawie  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego informuje, że strony mogą zapoznać się z materiałami w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32 w Izbicy Kujawskiej w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz tablicy ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

Burmistrz
Marek Dorabiała

 

 Otrzymują

1.      Wnioskodawca: ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji
w Radziejowie.

2.      Pełnomocnik: Radosław Malinowski.

3.      Urząd Miejski w/m tablica ogłoszeń.

4.      Sołtys sołectwa Błenna w/m tablica ogłoszeń

5.      Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

6.      a/a 

 

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2020-09-15 13:50:57, wprowadzający: Magdalena Bolewska
wersja do druku
« powrót