Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
° Sesje VIII kadencji Rady Miejskiej
° Sesje VII kadencji Rady Miejskiej
° Sesje VI kadencji Rady Gminy
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sesje Rady > Sesje VII kadencji Rady Miejskiej strona główna 

Sesje VII kadencji Rady Miejskiej
XLVII sesja VII kadencji Rady Miejskiej 

O B W I E S Z C Z E N I E


Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu 22 sierpnia 2018 roku o godzinie 12:00 w sali Nr 39 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 odbędzie się XLVII sesja VII kadencji Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLVII sesji VII kadencji rady miejskiej.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie protokolanta obrad.
5. Powołanie sekretarza obrad sesji.
6. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji rady miejskiej.
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami rady.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Izbica Kujawska instrumentem płatniczym.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Izbica Kujawska.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Izbica Kujawska.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego odpłatnego utrzymania grobów wojennych położonych na terenie Gminy Izbica Kujawska.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej oraz Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
17. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Warda

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 12:42:31, wprowadzający: Magdalena Bolewska
wersja do druku
« powrót