Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
° Sesje VIII kadencji Rady Miejskiej
° Sesje VII kadencji Rady Miejskiej
° Sesje VI kadencji Rady Gminy
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sesje Rady > Sesje VII kadencji Rady Miejskiej strona główna 

Sesje VII kadencji Rady Miejskiej
XXXVIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej 

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu
29 grudnia 2017 roku o godzinie 12:00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej przy ul. Narutowicza 63 odbędzie się XXXVIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXIX sesji VII kadencji rady miejskiej.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie protokolanta obrad.
5. Powołanie sekretarza obrad sesji.
6. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji rady miejskiej.
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami rady.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia
30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2018 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Izbica Kujawska na 2018 rok.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
13. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad.

                                                                                                       PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                                Zofia Warda

 

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-21 14:16:24, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
wersja do druku
« powrót