Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
° Sesje VIII kadencji Rady Miejskiej
° Sesje VII kadencji Rady Miejskiej
° Sesje VI kadencji Rady Gminy
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sesje Rady > Sesje VII kadencji Rady Miejskiej strona główna 

Sesje VII kadencji Rady Miejskiej
XXXIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej 

Obwieszczenie

Ocena Zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Izbica Kujawska.

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Burmistrza Izbicy Kujawskiej sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorim dla Burmistrza.

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej za wykonanie budżetu gminy za 2016 rok.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2016 rok.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej.

Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Izbica Kujawska.

Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Izbica Kujawska.

Projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 2 im. ge

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Centrum Usług WSpólnych w Izbicy Kujawskiej.

Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 11:05:59 Informację zaktualizowano 2017-06-20 11:34:55, wprowadzający: Izabela Nadolona
wersja do druku
« powrót