Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy strona główna 

Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Burmistrz Izbicy Kujawskiej Gminny Komisarz
Spisowy ogłasza otwarty nabór kandydatów na
rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu
Rolnego w 2020 r. Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

Burmistrz Izbicy Kujawskiej – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Izbica Kujawska.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

 1. być osobą pełnoletnią,

 2. zamieszkiwać na terenie gminy Izbica Kujawska,

 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego:

 1. zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu (bezpłatnym), w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

 2. kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę  rachmistrzów rezerwowych.

 1. Liczba rachmistrzów terenowych na terenie gminy Izbica Kujawska – 3 osoby.

 2. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

 3. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt e) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 4. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

 5. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);

 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;

 3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. 2)

 4. Informacja dotycząca RODO (zał. 3)

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 1. Dodatkowych informacji udzielają:

 1. Przemysław Kędzierski, Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 54 286 50 09

 2. Przemysław Nowakowski, Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 54 286 50 09

                                                                                                                                    BURMISTRZ

                                                                                                                                Marek Dorabiała

Załączniki 1-3

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 14:17:12 Informację zaktualizowano 2020-06-16 14:29:25, wprowadzający: Liliana Zielińska
wersja do druku
« powrót