Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy strona główna 

Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Nabór na wolne stanowisko ds. księgowości
budżetowej 


Ogłoszenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej
o naborze na stanowisko ds. księgowości budżetowej


Kierownik Zakładu Budżetowego w Izbicy Kujawskiej ogłasza nabór na stanowisko
ds. księgowości budżetowej


1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonania pracy)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87 - 865 Izbica Kujawska
tel./fax  54/28 65 119

2. Określenie stanowiska urzędniczego

Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej

Wymiar zatrudnienia: 1/1 etat

Rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony, po upływie którego istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony, praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności. Termin rozpoczęcia pracy 1 czerwca 2020.

3.Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:
1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
a. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
2. Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
3. Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, znajomość Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).
4. Umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz,
5. Umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, Exel, Word, programy finansowo-księgowe).
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7. Nieposzlakowana opinia,
8. Znajomość przepisów samorządowych,
9. Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,,
10. Umiejętność pracy w zespole,
11. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.
12. Cechy osobowe i predyspozycje: rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych i odpowiedzialność za wykonywaną pracę, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność radzenia sobie ze stresem, dobra organizacja pracy, punktualność, wysoka kultura osobista


5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym m.in.:
a. dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości obejmującej wykaz stosowanych w jednostce ksiąg rachunkowych i opis sposobu ich prowadzenia,
b. instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, gospodarowania środkami trwałymi.
2. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków,
4. Dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5. Sporządzanie bilansu, generowanie i przekazywanie plików JPK,
6. Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków jednostki,
7. Nadzorowanie nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,
8. Prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku jednostki,
9. Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy ZFŚS, planów i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrola zgodność wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
10. Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania, rozliczenia, US, GUS, instytucjami ubezpieczeniowymi
11. Innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji księgowego

6. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny,
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
3. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2),
4. Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie działalności gospodarczej,
8. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
10. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe
11. Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2012 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1458).
12. Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie oświadczenia i inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV muszą być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.).


7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce samorządowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. miejsce pracy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32. Siedziba mieści się w budynku ZGKiW ul. Warszawska 2, 87-865 Izbica Kujawska . Budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osoby niepełnosprawnej.
2. stanowisko pracy – stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.


8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej, 87-865 Izbica Kujawska ul. Warszawska 2, lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem "Konkurs na stanowisko ds. księgowości budżetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej" w terminie do dnia 18.05.2020 r. do godz. 14.00. Aplikacje, które wpłyną do Zakładu w Izbicy Kujawskiej niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Po ocenie wstępnej wymaganych dokumentów kandydaci zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.

9. Dalszy tok postępowania:

I etap:

 1. formalna analiza dokumentów aplikacyjnych.

II etap:

 1. rozmowa kwalifikacyjna;


O wynikach kolejnych etapów kandydaci będą informowani telefonicznie lub osobiście.

11. Pozostałe informacje :

 1. Kandydaci, którzy w toku postępowania spełnią wymagania formalne I etapu
  (określone w niniejszym ogłoszeniu) i zostaną zakwalifikowani/wybrani przez Komisję
  do
  II etapu, będą o tym fakcie informowani telefonicznie.

 2. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefonicznie informację w tej sprawie.

 3. Informacja o wynikach naboru dostępna będzie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Izbica Kujawska oraz tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów.

 4. Wszelkie informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 54/2865119

 

 
Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów
w Izbicy Kujawskiej
/-/ Jarosław Pałczyński

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-27 08:26:54 Informację zaktualizowano 2020-04-27 08:53:22, wprowadzający: Liliana Zielińska
wersja do druku
« powrót