Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy strona główna 

Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. MARSZAŁKA
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ OGŁASZA
NABÓR NA ANIMATORA SPORTU NA KOMPLEKSIE BOISK
SPORTOWYCH „ORLIK 2012” 

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ OGŁASZA NABÓR NA ANIMATORA SPORTU NA KOMPLEKSIE BOISK SPORTOWYCH „ORLIK 2012”


I. Nazwa i adres jednostki /miejsca wykonywania pracy:
Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej; ul. Tymieniecka 1; 87-865 Izbica Kujawska; tel. 54/286-50-36.


II. Wymiar czasu pracy:
w wymiarze minimum 30 godzin zajęć w każdym miesiącu, co będzie stanowić minimum 50% ogólnej liczby godzin przeprowadzonych w danym miesiącu,
praca również w soboty i niedziele.


III. Rodzaj zatrudnienia:
umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy (1 marca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.).


IV. Określenie stanowiska:
animator sportu na kompleksie boisk sportowych.


V. Formalne wymagania:

 1. kandydat posiada obywatelstwo polskie;

 2. kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 3. kandydat nie był prawomocnie skazany;

 4. kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;

 5. kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje (preferowane wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie fizyczne/rekreacja):

- ukończył 18 rok życia;

- posiada kwalifikacje lub uprawnienia trenera lub instruktora sportu;

- ukończył studia I lub II stopnia;

- lub ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę (preferowane wykształcenie
na kierunku wychowanie fizyczne/rekreacja/turystyka, praktyka na stanowisku
w jednostce oświatowej oraz dodatkowe kwalifikacje będą atutem);

- posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji (praktyka na stanowisku w jednostce oświatowej oraz dodatkowe kwalifikacje będą atutem);

 1. kandydat posiada stan zdrowia pozwalający podjąć zatrudnienie na stanowisku animator sportu;

 
VI. Wymagania dodatkowe:

 1. kandydat posiada doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji (praktyka na stanowisku w jednostce oświatowej oraz dodatkowe kwalifikacje będą atutem);

 2. kandydat posiada doświadczenie w pracy na stanowisku animator sportu na kompleksie boisk sportowych „ORLIK 2012”;

 3. kandydata cechuje wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktu i komunikowania się z innymi, dokładność w wykonywaniu zadań, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

VII. Oczekiwane cechy osobowościowe kandydata :

 1. Osoba, która przystępuje do konkursu powinna posiadać cechy osobowościowe, takie jak:

 1. umiejętność kontaktowania się z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami, dorosłymi użytkownikami „ORLIKA 2012” pracownikami i interesantami szkoły oraz instytucjami zewnętrznymi;

 2. uczynność, serdeczność, rzeczowość, solidność, uczciwość, asertywność;

 3. umiejętność panowania nad emocjami, odporność na stres;

 4. samodzielność i zdecydowanie w działaniu;

 5. umiejętność organizowania swojej pracy, uporządkowanie, systematyczność, zdyscyplinowanie i umiejętność ustalania priorytetów;

 6. dyspozycyjność;

 7. wysoka kultura osobista i brak nałogów;

 8. dbałość o dobry wizerunek .


VIII. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku animatora sportu:

 1. inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup
  społecznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych
  i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin;

 2. współpraca ze szkołami, instytucjami, placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej;

 3. współprac z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi w celu propagowania sportu;

 4. organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia;

 5. koordynowanie prac porządkowych na boiskach „Orlik 2012”;

 6. zwracanie uwagi na właściwe korzystanie z urządzeń i wyposażenia obiektu,
  z pomieszczeń socjalnych przez użytkowników;

 7. zwracanie uwagi na stosowanie się przez użytkowników do zapisów zawartych
  w regulaminie obiektu;

 8. prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

IX. Szczegółowy opis obowiązków określi załącznik do umowy zlecenia - animatora sportu
na kompleksie boisk sportowych „ORLIK 2012”.

X. Wykaz wymaganych dokumentów:

 Na dokumenty aplikacyjne składają się:

 1. Wniosek – podanie o zatrudnienie na stanowisku animatora sportu na kompleksie boisk „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  w Izbicy Kujawskiej, z podaniem motywacji ubiegania się o w/w stanowisko.

 2. Curriculum Vitae ze szczegółowym opisem posiadanych doświadczeń w zakresie organizacji oraz prowadzenia zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych
  wraz z opisem zakresu wykonywanych obowiązków i posiadanych uprawnień.

 3. Przygotowany plan pracy animatora na kompleksie boisk sportowych „ORLIK 2012”
  na sezon 2020.

 4.  Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (do wyboru: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały dostępne do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

 6. Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

 7. Kopie dokumentów potwierdzających organizację oraz prowadzenia zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych.

 8. Dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 1. Oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku – animatora sportu.

 2. Oświadczenie o niepopieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i prawa do korzystania
  z pełni praw publicznych.

 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji
  na stanowisko animatora sportu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 6. Składane dokumenty mają wyłącznie formę pisemną i muszą być opatrzone czytelnym podpisem kandydata, a wszelkie składane kserokopie dokumentów winny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zgodnie z obowiązującymi zasadami).

 7. Składane dokumenty powinny zawierać numer telefonu kontaktowego kandydata.

 8. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.


Dokumenty wymienione w punkcie dziesiątym muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.


Kserokopie dokumentów wymienionych w punkcie dziesiątym muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Każde oświadczenie musi zawierać klauzulę: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.


Wymagane dokumenty aplikacyjne zawarte w ofercie pracy powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)
oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)”.

 
XI. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Kandydaci są zobowiązani do:

 1. złożenia dokumentów wymienionych w punkcie dziesiątym, w zamkniętej kopercie
  z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Nabór na animatora sportu na kompleksie boisk „ORLIK 2012”
  przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej"
  (na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji);

 2. złożenia dokumentów w terminie od dnia 26 lutego 2020 r. do dnia 4 marca 2020 r.
  do godziny 8.00.
  (osobiście w dni robocze w godzinach 9.00-14.00 w sekretariacie
  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej przy ul. Tymienieckiej 1 lub przesłania pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej, ul. Tymieniecka 1, 87-865 Izbica Kujawska).

 3. rozpatrywane będą tylko dokumenty, które wpłyną do szkoły w ustalonym terminie
  (decyduje data wpływu do sekretariatu).

 1. Nie będą uwzględniane oferty złożone drogą elektroniczną.

 2. Aplikacje niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych
  oraz złożone po określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły) nie będą rozpatrywane.

 3. Złożone dokumenty nie będą zwracane, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

XII. Dalszy tok postępowania:

I etap:

 1. formalna analiza dokumentów aplikacyjnych.

II etap:

 1. rozmowa kwalifikacyjna;


O wynikach kolejnych etapów kandydaci będą informowani telefonicznie lub osobiście.

XII. Pozostałe informacje :

 1. Kandydaci, którzy w toku postępowania spełnią wymagania formalne I etapu
  (określone w niniejszym ogłoszeniu) i zostaną zakwalifikowani/wybrani przez Komisję
  do II etapu, będą o tym fakcie informowani telefonicznie.

 2. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefonicznie informację w tej sprawie.

 3. Informacja o wynikach naboru dostępna będzie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Izbica Kujawska oraz tablicy ogłoszeń.

 4. Wszelkie informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 54/2865036.

 5. W razie nieuzyskania dofinansowania na Animatorów Sportu w ramach programu
  „Lokalny Animator Sportu” 2020 organizator naboru zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarci umowy.

 

                                                                                                       Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
                                                                                                       im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
                                                                                                                 w Izbicy Kujawskiej
                                                                                                                         Elżbieta Bąk

 

 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1,
w skrócie „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydata na stanowisko sekretarza szkoły, przetwarzanych
  w Szkole Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  w Izbicy Kujawskiej, ul. Tymieniecka 1, 87-865 Izbica Kujawska; adres e-mail:
  sp1izbicakuj@wp.plmedium;">sp1izbicakuj@wp.pl
  style="color: #000000;">; numer telefonu: 54 2865036.

 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z powołanym w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.plmedium;">inspektor@cbi24.pl style="color: #000000;"> Pani Katarzyna Henzler).

 3. Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji odbywać się będzie na podstawie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000).

 4. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy i art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO.

 5. Podanie danych wynikających z art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych
  jest dobrowolne.

 1. Kandydat ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu
  na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO).

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż jest to konieczne dla potrzeb naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 3. Kandydat ma prawo do żądania od Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
  do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-26 11:33:35 Informację zaktualizowano 2020-03-09 09:18:19, wprowadzający: Liliana Zielińska
wersja do druku
« powrót