Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy strona główna 

Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE –
SEKRETARZA SZKOŁY  

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

 

im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE – SEKRETARZA SZKOŁY

 I. Nazwa i adres jednostki /miejsca wykonywania pracy:

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej;
ul. Tymieniecka 1; 87-865 Izbica Kujawska; tel. 54/286-50-36.


II. Wymiar czasu pracy:
pełen etat.

 
III. Rodzaj zatrudnienia:
umowa o pracę.

 
IV. Określenie stanowiska:
sekretarz szkoły.

 

V. Warunki pracy i płacy:

 

Zatrudnienie na czas próbny, a następnie na czas określony z możliwością uzyskania
umowy na czas nieokreślony, wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz. U. z 2018 poz. 936).

 

VI. Formalne wymagania dotyczące kandydatów:

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania, to jest:

 1. posiada obywatelstwo polskie;

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe, a także nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;

 4. posiada nieposzlakowaną opinię;

 5. posiada odpowiednie kwalifikacje (preferowane wykształcenie wyższe):

- ukończyła studia I lub II stopnia i posiada co najmniej roczną, udokumentowaną praktykę zawodową w administracji oświatowej (praktyka na stanowisku w jednostce oświatowej oraz dodatkowe kwalifikacje będą atutem);

- lub ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę administracyjną
lub ekonomiczną i posiada co najmniej pięcioletnią, udokumentowaną praktykę zawodową w administracji oświatowej (praktyka na stanowisku w jednostce oświatowej oraz dodatkowe kwalifikacje będą atutem);

 1. posiada stan zdrowia pozwalający podjąć zatrudnienie na stanowisku sekretarza szkoły;

 2. cechuje ją wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktu i komunikowania się z innymi.

 
VII. Konieczne kompetencje i umiejętności zawodowe kandydata:

 

 1. Osoba, która przystępuje do konkursu powinna posiadać kompetencje i umiejętności
  zawodowe, to jest:

 1. dobrą znajomość struktury organizacyjnej szkoły;

 2. dobrą znajomość przepisów prawa oświatowego, kodeksu pracy i kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, znajomość zagadnień kadrowych, zagadnień prawa pracy, znajomość przepisów ustaw o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;

 3. umiejętność śledzenia zmian przepisów prawa;

 4. gotowość do systematycznego poszerzania wiedzy, kompetencji i kwalifikacji;

 5. umiejętność prowadzenia korespondencji, łatwość w redagowaniu pism urzędowych
  z zachowaniem poprawności językowej i ortograficznej;

 6. umiejętność sporządzania różnorodnej dokumentacji szkolnej, wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także dokumentów do GUS, ZUS, PFRON itp.;

 7. dobrą znajomość warsztatu pracy sekretarza oraz umiejętność organizacji własnej pracy;

 8. dobrą organizację funkcjonowania sekretariatu szkoły zgodną z instrukcją kancelaryjną i procedurami;

 9. biegłą znajomość obsługi komputera oraz komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Access, Power Point, Vulcan), poczty elektronicznej i Internetu;

 10. znajomość obsługi Systemu Informacji Oświatowej, Głównego Urzędu Statystycznego itp.;

 11. swobodną umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 

VII. Oczekiwane cechy osobowościowe kandydata :

 

 1. Osoba, która przystępuje do konkursu powinna posiadać cechy osobowościowe, takie jak:

 1. umiejętność kontaktowania się z uczniami, rodzicami, pracownikami i interesantami szkoły oraz instytucjami zewnętrznymi;

 2. uczynność, serdeczność, rzeczowość, solidność, uczciwość, asertywność;

 3. umiejętność panowania nad emocjami, odporność na stres;

 4. dyskrecja i lojalność, zachowanie tajemnicy służbowej;

 5. samodzielność i zdecydowanie w działaniu;

 6. umiejętność organizowania swojej pracy, uporządkowanie, systematyczność, zdyscyplinowanie i umiejętność ustalania priorytetów;

 7. dyspozycyjność;

 8. wysoka kultura osobista i brak nałogów;

 9. umiejętność tworzenia dobrego wizerunku szkoły.

 


VIII. Do zakresu obowiązków sekretarza należeć będzie miedzy innymi:

 

 1. Wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem ewidencji (bieżące wpisywanie danych osobowych do księgi uczniów wraz z równoległym prowadzeniem rejestru w formie elektronicznej, właściwe przechowywanie dokumentów uczniowskich, sporządzanie list i ich aktualizacja, a także ich archiwizacja).

 2. Załatwianie spraw administracyjnych związanych z obsługą uczniów i nauczycieli w zakresie organizacji zajęć zbiorowych, konsultacji i zadań kontrolnych.

 3. Terminowe sporządzanie elektronicznych sprawozdań dla potrzeb organu nadzorującego
  i prowadzącego, GUS, SIO, PFRON (konieczna znajomość oprogramowania biurowego).

 4. Przechowywanie arkuszy ocen i innych archiwaliów (opieka nad archiwum).

 5. Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich,a także wykonywanie zadań administracyjno- biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców: przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji, wyrabianie legitymacji, wyrabianie kart rowerowych, bieżące sporządzanie odpisów arkuszy ocen dla odchodzących uczniów oraz występowanie o odpisy arkuszy ocen uczniów przyjętych z innych szkół, rejestracja i przechowywanie dokumentów.

 6. Wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb.

 7. Sporządzanie i gromadzenie,a także przechowywanie sprawozdań statystycznych na potrzeby GUS oraz władz oświatowych.

 8. Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły, także w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo- wychowawczych.

 9. Przyjmowanie gotówki na podstawie kwitariuszy oraz bieżące odprowadzanie gotówki przyjętej do kasy na właściwy rachunek bankowy (składki na Radę Rodziców i ubezpieczenie).

 10. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno - rachunkowym.

 11. Przygotowanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy.

 12. Nadzór i realizacja czynności związanych ze zmianą wynagrodzenia.

 13. Dokonywanie systematycznych stosownych wpisów w odpowiednich dokumentach szkolnych (np. księga uczniów, rejestr wypadków, arkusze ocen, itp.).

 14. Prowadzenie korespondencji z placówkami i urzędami.

 15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

 16. Kulturalne zachowanie wobec pracowników szkoły i petentów zarówno w kontaktach bezpośrednich jak i telefonicznych. Ponadto ochrona informacji, których ujawnienie może narazić szkołę lub konkretne osoby na szkody materialne lub jakiekolwiek inne.

 

IX. Szczegółowy opis obowiązków określa „Zakres czynności sekretarza szkoły”.

 

X. Wykaz wymaganych dokumentów:

 

Na dokumenty aplikacyjne składają się:

 

 1. Wniosek – podanie o zatrudnienie na stanowisku sekretarza Szkoły Podstawowej Nr 1
  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej, z podaniem motywacji ubiegania się
  o w/w stanowisko. Wniosek powinien być napisany własnoręcznie (wyłącznie) i podpisany.
  UWAGA: Wniosek napisany w inny sposób (np. na komputerze) nie będzie spełniał warunków podanych w ogłoszeniu o naborze i nie będzie dalej rozpatrywany.

 2. Curriculum Vitae ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień.

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 4. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (do wyboru: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały dostępne do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

 6. Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

 7. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

 8. Dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 9. Zaświadczenie o stanie zdrowia, pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracowniczym – sekretarza szkoły.

 10. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i prawa do korzystania
  z pełni praw publicznych.

 11. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji
  na stanowisko sekretarza szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.).

 13. Składane dokumenty mają wyłącznie formę pisemną i powinny być opatrzone czytelnym podpisem kandydata, a wszelkie składane kserokopie dokumentów winny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zgodnie z obowiązującymi zasadami).

 14. Składane dokumenty powinny zawierać numer telefonu kontaktowego kandydata.

 15. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

 

XI. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

 

 1. Kandydaci są zobowiązani do:

 1. złożenia dokumentów wymienionych w punkcie dziesiątym, w zamkniętej kopercie
  z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej" (na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji);

 2. złożenia dokumentów w terminie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 16 sierpnia 2019 r.
  do godziny 12.00.
  (osobiście w dni robocze w godzinach 9.00-14.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej przy ul. Tymienieckiej 1 lub przesłania pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Tymieniecka 1 87-865 Izbica Kujawska).

 3. rozpatrywane będą tylko dokumenty, które wpłyną do szkoły w ustalonym terminie
  (decyduje data wpływu).

 1. Nie będą uwzględniane oferty złożone drogą elektroniczną.

 2. Aplikacje niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych
  oraz złożone po określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły) nie będą rozpatrywane.

 3. Złożone dokumenty nie będą zwracane, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

XII. Dalszy tok postępowania:

 

I etap:

 1. formalna analiza dokumentów aplikacyjnych.

 

II etap:

 1. rozmowa kwalifikacyjna;

 

O wynikach kolejnych etapów kandydaci będą informowani telefonicznie lub osobiście.

 

XII. Pozostałe informacje :

 

 1. Kandydaci, którzy w toku postępowania spełnią wymagania formalne I etapu
  (określone w niniejszym ogłoszeniu) i zostaną zakwalifikowani/wybrani przez Komisję
  do II etapu, będą o tym fakcie informowani telefonicznie.

 2. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefonicznie informację w tej sprawie.

 3. Informacja o wynikach naboru dostępna będzie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 4. Wszelkie informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 54/2865036.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

w Izbicy Kujawskiej

 

Elżbieta Bąk

 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

(zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1, w skrócie „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych kandydata na stanowisko sekretarza szkoły, przetwarzanych w Szkole Podstawowej Nr 1

 

w Izbicy Kujawskiej jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej, ul. Tymieniecka 1,
87-865 Izbica Kujawska; adres e-mail:
sp1izbicakuj@wp.plxx-small;">sp1izbicakuj@wp.pl style="font-size: xx-small;">; numer telefonu: 54 2865036.

 1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować
  z powołanym
  w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.plxx-small;">inspektor@cbi24.pl style="font-size: xx-small;">).

 2. Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji odbywać się będzie na podstawie „RODO” oraz ustawy
  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000).

 3. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy
  na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy i art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO.

 4. Podanie danych wynikających z art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych
  jest dobrowolne.

 5. Kandydat ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO).

 6. Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż jest to konieczne dla potrzeb naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 7. Kandydat ma prawo do żądania od Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 8. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania
  na podstawie przepisów prawa.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-31 15:33:01 Informację zaktualizowano 2019-08-01 12:12:35, wprowadzający: Izabela Nadolona
wersja do druku
« powrót