Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy strona główna 

Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej 

BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ
OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W IZBICY KUJAWSKIEJ

Zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony – 5 lat.
Wymiar etatu: pełen etat.
Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej, ul. Narutowicza 63, 87-865 Izbica Kujawska.

1. Wykształcenie: wykształcenie wyższe.
2. Wymagania niezbędne kandydata:
- obywatelstwo polskie,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji kultury,
- znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działalności samorządu gminnego, przepisów z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, o organizowaniu imprez masowych, Kodeksu Pracy,
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora,
-zdolności menadżerskie i organizatorskie oraz umiejętność kierowania zespołem poświadczona przedłożonym w formie pisemnej opracowaniem np. Koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania i rozwoju Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych (do 10 stron maszynopisu).
„Koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania i rozwoju Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej” zawierać winna m.in. następujące elementy:
-propozycja rozwoju istniejących oraz nowych form kultury,
-koncepcja współpracy z Gminą Izbica Kujawska, organami jednostek pomocniczych Gminy, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi, szkołami i placówkami oświatowymi, bibliotekami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, zespołami, orkiestrami, organizacjami pozarządowymi, artystami, twórcami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i wypoczynku,
-prognoza przychodów i kosztów Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej,
-wskazanie źródeł finansowania działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej z uwzględnieniem dochodów własnych i środków zewnętrznych.
3. Wymagania dodatkowe kandydata:
-znajomość pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym
z programów Unii Europejskiej,
-predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
-umiejętność organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi,
-umiejętność pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi, artystycznymi,
-preferowana znajomość języka obcego,
-umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych,
-komunikatywność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole
-prawo jazdy kategorii B.

4. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
Realizacja zadań określonych w statucie Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej nadanego uchwałą Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.2760).
Statut dostępny pod adresem: target=_new>http://bip.izbicakuj.pl/upload/doc07134220190506101926.pdf

5. Wymagane dokumenty:
-wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
-kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),
-kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
-oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
-oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
-oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,
-inne dokumenty potwierdzające wymagania określone powyżej,
-autorska pisemna koncepcja (programowo-organizacyjna) funkcjonowania Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

Uwaga! Kopie składanych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem. Przeprowadzający konkurs zastrzega sobie prawo żądania okazania oryginałów dokumentów.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Miejsce pracy: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej, ul. Narutowicza 63, 87-865 Izbica Kujawska.
2. Zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony – 5 lat liczone od dnia nawiązania stosunku pracy.
3. Przewidywany termin zatrudnienia: 1 lipca 2019 rok.

7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :
Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach na adres:
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska w terminie do 25 czerwca 2019 roku r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej". Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.
Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej – 28 czerwca 2019r.

8. Pozostałe informacje.

Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia po przeprowadzonej procedurze konkursu podejmuje Burmistrz Izbicy Kujawskiej.

                                                                                                                                     Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                               mgr Przemysław Kędzierski

                                                                                                                        Zastępca Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 

 


Izbica Kujawska, dnia 17 czerwca 2019r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-17 15:10:44 Informację zaktualizowano 2019-06-17 15:12:23, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
wersja do druku
« powrót